سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

44117901۰۲۱

با ما در تماس باشید

تجارت فولاد فراز – تفکو

قیمـت روز آهن آلات

قیمت ریل جرثقیلی
ارزش افزوده
ناممحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
ریل جرثقیل سایز 55انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.330.275 ریال1.450.000 ریال
ریل جرثقیل سایز 45انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.330.275 ریال1.450.000 ریال
ریل جرثقیل سایز 120گمرک25 فروردین 1403990.826 ریال1.080.000 ریال
ریل جرثقیل سایز 100انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403908.257 ریال990.000 ریال
ریل جرثقیل سایز 75انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403908.257 ریال990.000 ریال
ریل جرثقیل سایز 65انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403908.257 ریال990.000 ریال
قیمت لوله مانیسمان
ارزش افزوده
ناممحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 ابهرانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4اینچ رده 40 ابهرانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140344.036.697 ریال48.000.000 ریال
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 ابهرانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140389.908.257 ریال98.000.000 ریال
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140362.385.321 ریال68.000.000 ریال
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140390.825.688 ریال99.000.000 ریال
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140311.926.606 ریال13.000.001 ریال
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14035.871.560 ریال6.400.000 ریال
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
قیمت میلگرد صنعتی
ارزش افزوده
نامگریدبرندطول شاخهمحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
میلگرد صنعتی 70CK45روهینا6 متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403340.000 ریال370.600 ریال
میلگرد صنعتی 60CK45روهینا6 متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403340.000 ریال370.600 ریال
میلگرد صنعتی40CK45روهینا6 متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403340.000 ریال370.600 ریال
میلگرد صنعتی 30CK45روهینا6 متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403340.000 ریال370.600 ریال
میلگرد صنعتی 25CK45روهینا6 متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403340.000 ریال370.600 ریال
میلگرد صنعتی 22CK45روهینا6 متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403340.000 ریال370.600 ریال
قیمت ورق ضد سایش
ارزش افزوده
نامبرندسختیمحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
ورق ضدسایش 6000*2500*15Arcelor Nippon500انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2500*12Arcelor Nippon500انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2500*10Arcelor Nippon500انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2500*8Arcelor Nippon500انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2500*12Arcelor Nippon400انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2500*10Arcelor Nippon400انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2500*8Arcelor Nippon400انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.450.000 ریال1.580.500 ریال
ورق ضدسایش 6000*2000*6JFE400انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 14031.600.000 ریال1.744.000 ریال
قیمت تیرهاش سبک
ارزش افزوده
ناممحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
تیرآهن هاش 80 سنگینانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403752.294 ریال820.000 ریال
تیرآهن هاش 80 سبک وارداتیانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 34انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 32انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 28انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403660.550 ریال720.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 26انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403669.725 ریال730.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 24انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403678.899 ریال740.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 22انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403678.899 ریال740.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 50انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
قیمت تیرهاش سنگین
ارزش افزوده
ناممحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 34انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 32انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 28انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403
660.550 ریال720.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 26انبار تهران25 فروردین 1403605.505 ریال660.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 24انبار تهران25 فروردین 1403522.936 ریال570.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 22انبار تهران25 فروردین 1403513.761 ریال559.999 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 60انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 40انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403
688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 30انبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403678.899 ریال740.000 ریال
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 20انبار تهران25 فروردین 1403
477.064 ریال520.000 ریال
قیمت تیرآهن
ارزش افزوده
ناممحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
تیرآهن 30 نرمالکارخانه25 فروردین 1403249.541 ریال272.000 ریال
تیرآهن 10 IPE ترک (سنگین) – 12متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
تیرآهن 10 IPE ترک (سبک) – 12متریانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
تیرآهن 50 ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403669.725 ریال730.000 ریال
تیرآهن 40 ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403688.073 ریال750.000 ریال
تیرآهن 36 ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403669.725 ریال730.000 ریال
تیرآهن 33 ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 1403669.725 ریال730.000 ریال
تیرآهن 10 IPE ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140352.293.578 ریال57.000.000 ریال
تیرآهن 8 IPE ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140343.119.266 ریال47.000.000 ریال
تیرآهن 8 IPN ترکانبار اختصاصی تفکو25 فروردین 140347.706.422 ریال52.000.000 ریال
قیمت ورق سیاه
ارزش افزوده
ناممحل تحویلبروزرسانیقیمتعملیات
ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک A283 ضخامت 15 میلیمتری25 فروردین 1403357.798 ریال390.000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک A283 ضخامت 12 میلیمتری25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک ST37 ضخامت 10 میلیمتری25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک ST37 ضخامت 8 میلیمتری25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک A283 ضخامت 8 میلیمتری25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه فابریک A283 ضخامت 6 میلیمتری25 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه سایز 4025 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه سایز 3525 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه سایز 3025 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه سایز 2525 فروردین 1403تماس بگیریدتماس بگیرید

دربــاره تفکو

شرکت تفکو بابا نیم قرن سابقه درخشان در زمینه تامین و واردات مقاطع فولادی و آهن، از جمله تیرآهن، تیرآهن هاش، انواع ورق فولاد، لوله مانیسمان و ریل جرثقیل، و… به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین فعالان این حوزه شناخته می‌شود. ما با تعهد به ارائه محصولات باکیفیت، قیمت‌های رقابتی، شرایط پرداخت اعتباری، خدمات کنترل کیفی و گارانتی محصولات، همواره در تلاشیم تا نیازهای مشتریان خود را به بهترین نحو برآورده سازیم.